بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاس نیاز به نمایشگری

چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاس نیاز به نمایشگری بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داد. از این جامعه آماری، تعداد 350 دانشجو به روش در نمونه گیری در دسترس انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس نیاز به نمایشگری فرانکوسکی و همکاران (2016) استفاده شد. روش پژوهش همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های ضریب همبستگی پیرسون، آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد. یافته های مربوط به همبستگی نشان داد که بین مقیاس نیاز به نمایشگری با خرده مقیاس های آن رابطه معناداری وجود دارد (دغل کاری بین فردی 73/0، رک گویی تکانشی 68/0 و ادراک مداوم قربانی 64/0- 001/0p<). ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس دغل کاری بین فردی 81/0، رک گویی تکانشی 70/0، ادراک مداوم قربانی بودن 76/0 و کل مقیاس 79/0 به دست آمد. نتایج مربوط به تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که مدل اندازه گیری نیاز به نمایشگری از برازش مناسبی در نمونه ایرانی برخوردار است ( 91/0=CFI، 93/0=NFI و 050/0=RMSEA).
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1720751 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!