اثر نانورس روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ممانعت کنندگی فیلم های بیوپلیمر کفیران

پیام:
چکیده:
فیلم ها و پوشش های زیست تخریب پذیر جهت ارتقاء سطح کیفی و افزایش ماندگاری محصولات غذایی، در صنعت استفاده می شوند. در پژوهش حاضر، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ممانعت کنندگی فیلم های نانوبیوپلیمری کفیران- مونت موریلونیت (مونت موریلونیت: 5 ،3 ،1 ،0 درصد وزنی/وزنی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، نانورس سبب افزیش ضخامت، پارامتر رنگ سنجی زرد-آبی (b) و تغییر رنگ کلی (ΔE) شده، در حالی که محتوای رطوبت، جذب آب، حلالیت، نفوذپذیری به بخار آب و پارامتر رنگ سنجی قرمز-سبز (a) و اندیس سفیدی (WI) آن ها را کاهش می دهد. همچنین این نانوذرات تاثیر معناداری روی شفافیت و روشنایی (L) فیلم ها ندارند. بررسی خصوصیات مکانیکی نشان داد، نانورس سبب افزایش استحکام کششی فیلم ها می شود در حالی که تاثیر آن روی کشش در نقطه شکست آن ها در غلظت های مختلف متفاوت است به طوریکه تا غلظت 3 درصد نانورس فاکتور مذکور افزایش و در غلظت های بالاتر (5 درصد) کاهش می یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1722630 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!