ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختارشناسی توده های خربزه وحشی (Cucumis melo var. agrestis) حاشیه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP

پیام:
چکیده:
خربزه وحشی (Cucumis melo var. agrestis) که به خربزه آفریقایی شهرت دارد، در سراسر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراکنده است. این گیاه یک گیاه دارویی با خواص متعدد درمانی بوده و همچنین ژرم پلاسم مناسبی برای اصلاح خربزه زراعی محسوب می شود. در این بررسی تنوع ژنتیکی توده های خربزه وحشی استان مازندران با استفاده از نشانگر AFLP مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور 16 نمونه خربزه وحشی از نقاط مختلف استان مازندران جمع آوری و توسط 10 جفت آغازگر AFLP مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مجموع تعداد 564 نوار امتیازدهی گردید که بیش از 68 درصد از آنها چند شکلی نشان دادند. میانگین محتوای اطلاعاتی چندشکلی (PIC) و شاخص نشانگری (MI) به ترتیب 22/0 و 51/15 محاسبه شدند و بیشترین شاخص نشانگری (19/24) توسط ترکیب آغازگرهای E-CCA ، M-GAG حاصل شد. هم چنین بر اساس شاخص تنوع شانون ترکیب آغازگری E-CCA، M-GAG با مقدار (33/0) بیشترین تنوع را نشان داد. تجزیه خوشه ایبا استفاده از ضریب تشابه جاکارد و الگوریتم UPGMA و همچنین گروه بندی به روش بیزین، نمونه ها را به پنج گروه تقسیم کردند. نتایج پلات مختصات اصلی با گروه بندی براساس مدل بیزین و تجزیه خوشه ایتطابق کامل داشت. تنوع ژنتیکی مشخص شده بوسیله نشانگرهای AFLP در این پژوهش نشان دهنده این است که این نشانگر قادر به تفکیک نمونه ها و خوشه بندی مطابق با محل جغرافیایی است و هم چنین می تواند برای شناسایی تفاوت های درون گونه ای در مطالعات تبارشناسی استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1722789 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.