باکتری های همراه بذر چغندرقند: شناسایی و اثر آن ها بر جوانه زنی بذر

چکیده:
بذر چغندرقند دارای اهمیت ویژه ای است زیرا به عنوان انتقال دهنده باکتری های مفید و مضر نقش ایفا می کند. جهت شناسایی و تعیین اثر باکتری های همراه بذر چغندرقند بر جوانه زنی، بذر بوجاری شده و ضد عفونی نشده از بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان تهیه گردید. درمجموع تعداد 80 استرین اندوفیت و اپی فیت از بذر چغندرقند جداسازی شد. بر پایه الگوی پروتئینی به روش لاملی، تعداد سه الکتروتیپ نماینده انتخاب شده و خصوصیات بیوشیمیایی و مولکولی آن ها بررسی گردید. بر اساس نتایج آزمون های بیوشیمیایی و تعیین توالی ژن 16S rRNA استرین های نماینده، گونه های Stenotrophomonas rhizophila و Pseudomonas geniculata به عنوان گونه های اپی فیت و گونه Stenotrophomonas maltophilia به عنوان تنها گونه اندوفیت بذر چغندرقند شناسایی شدند. جهت انجام آزمون جوانه زنی بذر، سه گروه متفاوت ازلحاظ تاثیر استرین ها بر جوانه زنی بذور چغندرقند ایجاد گردید. با تلقیح پنج استرین نماینده از هر گروه در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و هر تکرار شامل یک پتری دیش با 10 عدد بذر، آزمون جوانه زنی بذر انجام شد. بر اساس نتایج، بذور تلقیح شده با استرین های نماینده S. maltophilia، بیشترین میزان درصد جوانه زنی (90 درصد)، سرعت جوانه زنی (0/0174 بر ساعت)، وزن تر ساقه چه (100 میلی گرم) و ریشه چه (126/2 میلی گرم)، وزن خشک ساقه چه (50 میلی گرم) و ریشه چه (43/7 میلی گرم)، طول ساقه چه (6/5 سانتی متر) و ریشه چه (8 سانتی متر) و کم ترین میزان یکنواختی بذر (138/7 ساعت) را نسبت به شاهد دارا بودند. بنابراین می توان پیشنهاد کرد که به منظور بهبود شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه تلقیح بذور چغندرقند با باکتری S. maltophilia صورت گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
101
لینک کوتاه:
magiran.com/p1724210 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.