شیوع و علل آسیب های شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 5-1394

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
حوادث شغلی از مسائل پراهمیتی است که می تواند مشکلات متعددی را برای پرسنل و کارکنان هر واحد شغلی ایجاد نماید. کنترل میزان حوادث عامل مهم برای کاهش مخاطرات؛ تامین سلامت کارکنان و بیماران و تلاش در جهت پیشگیری از وقوع حوادث شغلی به خصوص در محیط های بالینی می باشد. این مطالعه باهدف بررسی میزان شیوع و علل آسیب های شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 5- 1394 انجام گردید.
مواد و روش کار
در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد 180 پرستار شاغل در بیمارستان ها به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه توسط آنان تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ها
در دسته های مخاطرات شغلی: مخاطرات بیولوژیکی؛ تماس پوستی با خون یا سایر مایعات بدن (5/90 درصد)، مخاطرات شیمیایی؛ تنفس بخارات مواد ضدعفونی کننده (7/46 درصد)، مخاطرات فیزیکی؛ قرار گرفتن در معرض اشعه به طور تصادفی (9/46 درصد) و در مخاطرات ارگونومیکی؛ کمردرد ترومایی (7/41 درصد) بیشترین آسیب را دربرداشت. علل وقوع آسیب های شغلی شامل: حجم زیاد کار (1/61 درصد) و خستگی ناشی از ساعات طولانی کار (6/35 درصد) بیشترین علل وقوع آسیب های شغلی را شامل می شد. خستگی ناشی از ساعات طولانی کار، شیفت شب، عجله هنگام کار، عدم وجود وقت کافی و ازدحام در بخش به عنوان علل آسیب های شغلی با امکان بروز آسیب های شغلی ارتباط معنی داری داشت (05/≤0 p).
بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتایج تحقیق و شیوع بالای آسیب های شغلی پرستاری که در برخی موارد به بیش از 90 درصد می رسد و این میزان در کشورهای درحال توسعه بیش ازحد انتظار است، امید می رود خطرات شغلی موجود شناسایی، پیش بینی و آموزش های لازم و تمهیدات لازم برای کاهش و پیشگیری از خطرات و ارائه خدمات ایمنی ارائه شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
270 -280
لینک کوتاه:
magiran.com/p1725537 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.