ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) در مناطق سرد و معتدل سرد

چکیده:
اثر متقابل ژنوتیپ و محیط از مهم ترین مباحث در اصلاح گیاهان زراعی است و معیارهای آماری مختلفی برای ارزیابی آن معرفی شده است. در تحقیق حاضر، پایداری عملکرد دانه 22 رقم و هیبرید کلزا در دو تاریخ کشت توصیه شده منطقه و تاخیری طی سه سال زراعی (1393-1390) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که تنوع ژنتیکی معنی داری برای اثرهای اصلی محیط، ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ محیط از لحاظ عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا وجود داشت. ژنوتیپ های Hyola308، Zarfam، Shiralee، MHA01/18، Elite، Parade و Opera به ترتیب با 4487، 4475، 4442 ، 4408 ، 4350، 4333 و 4257 کیلوگرم در هکتار، دارای بیشترین عملکرد دانه بودند. نتایج تجزیه AMMI نشان داد که چهار مولفه اول اثر متقابل ژنوتیپ در محیط معنی دار بوده و مجموع مربعات آنها به ترتیب 7/40، 5/28، 1/17 و 1/12 درصد از مجموع مربعات اثر متقابل را به خود اختصاص داد. بر اساس دو مولفه اول، ژنوتیپ های Kristina، Parade، Kimberly، Elect، Goliath، Elite و Shiralee با قرار گرفتن در مرکز بای پلات، دارای کمترین اثر متقابل بوده و بیشترین سازگاری عمومی را داشتند. بر اساس روش گزینش هم زمان عملکرد و پایداری تولید، ارقام Shiralee، Hyola308، Zarfam،Parade ، MHA01/18و Krsitina به ترتیب ژنوتیپ های پرمحصول و پایدار در آزمایش حاضر شناخته شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1726657 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.