تاثیر تغییر وضعیت از خوابیده به پشت به پهلو بر فشار داخل کاف بیماران لوله گذاری شده بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام ارومیه

چکیده:
پیش زمینه و هدف
تنظیم فشار کاف لوله تراشه و عوارض ناشی از مناسب نبودن آن یکی از چالش های مراقبتی در اکثر بخش های مراقبت های ویژه می باشد. ما در این مطالعه به تاثیر تغییر وضعیت از خوابیده به پشت به پهلو بر فشار کاف بیماران لوله گذاری شده بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام ارومیه پرداختیم.
مواد و روش کار
پس از تصویب طرح در کمیته اخلاق دانشگاه این مطالعه مقطعی آینده نگر در بیماران لوله گذاری شده بستری در بخش مراقبت های ویژه با محدوده سنی 70-18 سال که به هر دلیل لوله گذاری شده و تحت تهویه مکانیکی قرار داشتند در یک بازه زمانی سه ماهه انجام شد. ابتدا فشار کاف لوله تراشه در وضعیت خوابیده به پشت و سپس 2 ساعت بعد اندازه گیری و ثبت شد. بعدا به ترتیب بیماران به پهلوی راست و چپ برگردانده شده و 2 ساعت در آن وضعیت قرار گرفتند و در انتهای 2 ساعت مجدد فشار کاف لوله تراشه اندازه گرفته و ثبت شد. برای تمامی بیماران لوله تراشه های سوپا با سایز مناسب با توجه به جنسیت بیماران با فشار کاف پائین و حجم بالا استفاده شد.
یافته ها
در طی این مطالعه 105 بیمار واجد شرایط وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران 14.35 ±60.0 سال بود. 57.1درصد بیماران مذکر و مابقی مونث بودند. بیمارهای داخلی، ‍CNS، جراحی و تروما شایع ترین بیماری های عامل بستری بیماران در این مطالعه بود. بین میانگین فشار کاف لوله تراشه در حالت پایه و 2 ساعت بعد در سه وضعیت خوابیده به پشت، پهلوی راست و چپ اختلاف معنی دار آماری یافت نشد (p> 0.05).
بحث و نتیجه گیری
هر چند اختلاف معنی داری آماری در میانگین فشار کاف لوله تراشه در سه وضعیت مورد مقایسه وجود نداشت ولی بایستی با پایش وضعیت بیماران لوله گذاری شده و در فواصل موردقبول فشار کاف لوله تراشه اندازه گیری شده تا مانع از تداوم افزایش در فشار کاف لوله تراشه و جلوگیری از عوارض ناشی از آن بشویم.
زبان:
فارسی
صفحه:
305
لینک کوتاه:
magiran.com/p1728571 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.