نقش عوامل ترویجی و اقتصادی در موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک های گیاه پزشکی در جنوب استان تهران

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش عوامل ترویجی و اقتصادی موثر بر موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک های گیاه پزشکی در استان تهران انجام گردید. جامعه آماری کشاورزان جنوب استان تهران ((N= 13222 می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران 209 نفر انتخاب گردید که از میان داده های جمع آوری شده تعداد 191 مورد قابل بهره برداری بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS20 و AMOS20 صورت گرفت. نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد 3/73 درصد از پاسخگویان سطح استمرار فعالیت و 3/50 درصد سطح موفقیت کلینیک های گیاه پزشکی را در حد متوسط ارزیابی نموده اند، همچنین نتایج نشان داد که مولفه های استفاده از منابع اطلاعاتی، شرکت در دوره های ترویجی و عوامل اقتصادی اثر مثبت و معنی داری را بر سطح موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک های گیاه پزشکی در جنوب استان تهران داشته اند. همچنین تست اثر میانجی موفقیت کلینیک های گیاه پزشکی در رابطه با عوامل ترویجی و اقتصادی موثر بر استمرار فعالیت کلینیک های مذکور نشان داد که اثر غیرمستقیم استفاده از منابع اطلاعاتی، شرکت در دوره های ترویجی و همچنین عوامل اقتصادی از طریق متغیر میانجی موفقیت کلینیک های گیاه پزشکی معنی دار می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1728605 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.