مطالعه ی مگس های سیرفید شکارگر شته ی مومی کلمBrevicoryne brassicae در مزارع کلزای استان کرمانشاه و بررسی ویژگی های زیستی و تغذیه ای Eupeodes corollae

چکیده:
مگس های شکارگر خانواده ی Syrphidae نقش موثری در مهار زیستی آفات و حفظ تعادل طبیعی زیست بوم های زراعی و باغی دارند. طی سال های 1394-1392 بررسی هایی در زمینه ارزیابی برخی ویژگی‏های زیستی این شکارگرها در مزارع کلزای استان کرمانشاه انجام شد. در این تحقیق 12 گونه ی سیرفید شکارگر شناسایی شد که همه ی آن ها متعلق به زیر خانواده ی Syrphinae بودند. گونه یE. corollae با 67 درصد فراوانی به عنوان گونه ی غالب شناخته شد. زیست شناسی این گونه با پرورش روی شته ی مومی کلمB. brassicae در دماهای 20، 25 و 30 درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 % و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی در داخل انکوباتور بررسی شد. نتایج نشان داد طول دوره های رشدی و میزان تغذیه در سه دمای مختلف معنی دار بود (P<0.01). میانگین دوره ی رشدی این حشره مفید در دماهای 20، 25 و 30 درجه ی سلسیوس به ترتیب 45/22، 82/18 و 17/15 روز و هر لارو به طور میانگین به ترتیب از 07/371، 00/283 و 13/253 عدد شته تغذیه کرد. لاروهای سن سوم این گونه تغذیه بیشتری داشتند. با افزایش دما، طول دوره های لاروی و میزان تغذیه نیز کاهش یافت. بالاترین میزان مرگ و میر در دماهای 20 و 30 درجه و پایین ترین نیز در دمای 25 درجه ی سلیسیوس ثبت شد که دمای بهینه برای پرورش آن محسوب می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1729001 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!