ارتباط چشم ساکن و عملکرد حرکتی در کودکان اختلال هماهنگی رشدی

چکیده:
مقدمه
آخرین تثبیت بینایی قبل از آغاز حرکت را چشم ساکن گویند. تحقیقات نشان داده است که چشم ساکن با سطح بالایی از خبرگی و عملکرد مرتبط است. بنابراین، هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی ارتباط چشم ساکن و عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی- همبستگی، 30 کودک 7 تا 14 ساله شهر اصفهان به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان در مطالعه حاضر تکلیف پرتاب کردن و دریافت کردن را 10 مرتبه انجام دادند. هنگام اجرای تکلیف مورد نظر، داده های چشم ساکن توسط دستگاه ردیابی چشم، ثبت گردید. به منظور تعیین نرمال بودن داده ها، از آزمون Shapiro-Wilk و برای تعیین ارتباط بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی Pearson استفاده شد.
یافته ها
بین عملکرد گرفتن با آغاز چشم ساکن ارتباط منفی معنی دار (001/0> P، 838/0- = r)، بین عملکرد گرفتن با پایان چشم ساکن (044/0 = P، 370/0 = r) و دوره چشم ساکن (0001/0> P، 849/0 = r) ارتباط مثبت معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری
به طور کلی، متغیر چشم ساکن یکی از متغیرهای موثر و مرتبط با عملکرد حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
350 -361
لینک کوتاه:
magiran.com/p1730624 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.