بررسی تنوع و روابط بین صفات کمی و کیفی علوفه شبدر قرمز در شرایط اقلیمی شهرستان بروجرد

چکیده:
این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار تحت شرایط کشت آبی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد در سال زراعی92-91 اجراء گردید. صفات عملکرد علوفه، ارتفاع بوته، نسبت برگ به ساقه، سرعت رشد مجدد و صفات کیفی درصد قابلیت هضم، درصد پروتئین خام، کربوهیدرات های محلول در آب، درصد فیبر نامحلول در اسید (ADF)، درصد فیبر خام و درصد خاکستر با استفاده از تکنولوژی طیف سنج مادون قرمز نزدیک (NIR) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد ارقام چهارمحال، رنوا، شهر کرد و رستی با دامنه 3/17 الی 3/18 تن در هکتار علوفه خشک در مجموع سه چین بیشترین عملکرد علوفه در سال را داشتند. در بین آنها رنوا و شهرکرد بیشترین ارتفاع و نسبت برگ به ساقه را داشتند. در صورتی که رقم چهارمحال از نظر صفات کیفی قابلیت هضم پروتئین خام دارای میانگین بیشتری بود. ضرایب همبستگی ساده بین عملکرد علوفه با ارتفاع بوته و قابلیت هضم مثبت و با نسبت برگ به ساقه و کربوهیدرات های محلول در آب همبستگی منفی و معنی دار بود. ضریب همبستگی بین قابلیت هضم با درصد پروتئین مثبت و معنی دار و هر دو صفت با درصد کربوهیدراتهای محلول در آب، فیبر خام و ADFهمبستگی منفی و معنی دار داشتند. نتایج تجزیه به مولفه های اصلی(PCA) نشان داد که 3 مولفه اصلی اول در مجموع 72% تغییرات کل را توجیه نمودند. در تجزیه کلاستر به روش Ward، 15 ژنوتیپ شبدر قرمز در 3 کلاستر قرار گرفتند. جمعیت های شهرکرد و رنوا در کلاستر3 دارای عملکرد علوفه بیشتری بودند ولی از لحاظ کیفیت علوفه درحد متوسط بودند. در مقابل جمعیت های کلاستر2 دارای عملکرد متوسط ولی کیفیت بهتری بودند. جمعیت های کلاستر1 از لحاظ صفات کمی و کیفی دارای ارزش کمتری بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
228 -239
لینک کوتاه:
magiran.com/p1731226 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!