بررسی عملکرد پروژه به سازی خاک به روش پیش-بارگذاری با استفاده از نتایج آنالیز برگشتی حاصل از مدل سازی عددی و ابزارگذاری- مطالعه موردی

چکیده:
به منظور به سازی خاک در محل مخازن نفت پرژه انبار نفت ماهشهر، به علت وجود لایه های زیرسطحی نرم رسی و بالا بودن تراز آب زیرزمینی در ناحیه بررسی شده، برای نداشتن خسارات ناشی از نشست های تحکیمی دراز مدت در اثر ساخت مخازن، از روش پیش بارگذاری به کمک خاک ریز به همراه زهکش های قائم پیش ساخته (PVD) با الگوی مثلثی استفاده شده است. برای کنترل نتایج محاسباتی و عملکرد مناسب خاک ریزها از ابزار دقیق هایی نظیر نشست سنج ها و پیزومترها که در تمامی نقاط خاک ریز نصب شده اند، بهره گرفته شده است. در این مقاله آنالیز برگشتی با استفاده از نتایج ابزار دقیق و به کمک نرم افزار تفاضل محدود Settle 3D انجام شده و نتایج به دست آمده با یک دیگر مقایسه شده است. در این راستا پارامترهای تاثیرگذار ژئوتکنیکی اولیه حاصل از آزمایش های آزمایشگاهی و صحرایی با استفاده از این روش تصحیح شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پارامتر های آزمایشگاهی موثر در نظر گرفته شده برای محاسبات اولیه نشست تحکیمی خاک نظیر (Cc) و (Pc)، به ترتیب بیش تر و کم تر از مقادیر واقعی اندازه گیری شده است و پارامتر های آزمایشگاهی موثر در نظر گرفته شده برای محاسبات زمان تحکیم خاک (Kh وKv ) از مقادیر واقعی اندازه گیری شده کم تر پیش بینی شده است. هم چنین نتایج حاصل بر مبنای بررسی های پارامتریک انجام شده در مورد آرایش و عمق زهکش های قائم، نشان داد که با افزایش طول زهکش ها نسبت به فواصل آن ها می توان کارایی این روش را افزایش داد.
زبان:
فارسی
صفحه:
247
لینک کوتاه:
magiran.com/p1731923 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!