شبیه سازی بقایا و اثرات گیاه سوزی برخی علفکش های مورد استفاده در استان مازندران بر گیاه برنج (Oryza sativa L.)

چکیده:
به منظور شبیه سازی بقایا و اثرات گیاهسوزی برخی از علف کش های مورد استفاده در برنج آزمایشی در گلخانه بخش تحقیقات علف های هرز در موسسه گیاهپزشکی کشور بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل نوع علف کش در سه سطح (یدوسولفورون+مزوسولفورون (شوالیه)، مت سولفورون متیل+سولفوسولفورون (توتال) و تریفلورالین (ترفلان)) غلظت علف کش در 7 سطح (0، 5، 15، 25، 40، 100 و 150 درصد میزان توصیه شده) و نوع خاک در دو سطح بودند. خاک ها از دو منطقه استان مازندران تهیه شد و پس از انتقال به تهران با استفاده از دستگاه شبیه ساز سم پاش، غلظت های مختلف علف کش ها روی آنها تیمار شدند. گیاهچه های برنج در مرحله 5/1 برگی به گلدان های تیمار شده با علفکش ها منتقل شدند. پس از سی روز طول گیاهچه و ریشه ها و وزن تر گیاهچه اندازه گیری و با شاهد مقایسه شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بقایای هر سه علفکش در هر دو خاک، روی هر سه صفت مورد بررسی در گیاه برنج اثر منفی داشته و با بالا رفتن غلظت بقایا در خاک، میزان بازدارندگی افزایش یافت. بیشترین میزان خسارت بر وزن تر گیاهچه، طول گیاهچه و ریشه برنج توسط علفکش مزوسولفورون + یدوسولفورون نسبت به شاهد ایجاد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که علفکش های مورد استفاده در گیاهان زراعی که در تناوب با برنج کشت می شوند پتانسیل ایجاد خسارت و کاهش این محصول استراتژیک در کشور دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1732478 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!