شبیه سازی بقایا و اثرات گیاه سوزی برخی علفکش های مورد استفاده در استان مازندران بر گیاه برنج (Oryza sativa L.)

چکیده:
به منظور شبیه سازی بقایا و اثرات گیاهسوزی برخی از علف کش های مورد استفاده در برنج آزمایشی در گلخانه بخش تحقیقات علف های هرز در موسسه گیاهپزشکی کشور بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل نوع علف کش در سه سطح (یدوسولفورون+مزوسولفورون (شوالیه)، مت سولفورون متیل+سولفوسولفورون (توتال) و تریفلورالین (ترفلان)) غلظت علف کش در 7 سطح (0، 5، 15، 25، 40، 100 و 150 درصد میزان توصیه شده) و نوع خاک در دو سطح بودند. خاک ها از دو منطقه استان مازندران تهیه شد و پس از انتقال به تهران با استفاده از دستگاه شبیه ساز سم پاش، غلظت های مختلف علف کش ها روی آنها تیمار شدند. گیاهچه های برنج در مرحله 5/1 برگی به گلدان های تیمار شده با علفکش ها منتقل شدند. پس از سی روز طول گیاهچه و ریشه ها و وزن تر گیاهچه اندازه گیری و با شاهد مقایسه شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بقایای هر سه علفکش در هر دو خاک، روی هر سه صفت مورد بررسی در گیاه برنج اثر منفی داشته و با بالا رفتن غلظت بقایا در خاک، میزان بازدارندگی افزایش یافت. بیشترین میزان خسارت بر وزن تر گیاهچه، طول گیاهچه و ریشه برنج توسط علفکش مزوسولفورون + یدوسولفورون نسبت به شاهد ایجاد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که علفکش های مورد استفاده در گیاهان زراعی که در تناوب با برنج کشت می شوند پتانسیل ایجاد خسارت و کاهش این محصول استراتژیک در کشور دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1732478 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!