پایداری علف کش متریبوزین در خاک هایی با ویژگی ها و پیشینه مصرف متفاوت و تاثیر آن بر یولاف زراعی (Avena sativa L.)

چکیده:
جهت مطالعه اثر خصوصیات خاک و سابقه مصرف علف کش متریبوزین بر پایداری این علف کش و اثر آن بر گیاهسوزی یولاف زراعی، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در سال 1391 انجام گرفت. عامل اول نوع خاک در شش سطح (شامل همدان 15 سال و بدون سابقه مصرف، جیرفت 15 سال و بدون سابقه مصرف، اصفهان دو سال و مشهد سه سال سابقه مصرف) بوده و عامل دوم مقادیر علف کش متریبوزین (شامل مقادیر صفر، 1/0، 3/0، 7/0، 1 و 5/1 کیلوگرم در هکتار) بود. سه ماه قبل از کشت یولاف، گلدان های حاوی خاک های مذکور با مقادیر مورد نظر علف کش متریبوزن تیمار شده و هر سه روز یکبار آبیاری گردیدند. بعد از سه ماه بذور یولاف در گلدان ها کشت و 4 هفته بعد برداشت انجام شد. صفات طول ریشه و ساقه و وزن تر ریشه و ساقه نسبت به شاهد (عدم مصرف علف کش) اندازه گیری و منحنی های دز-پاسخ رسم گردید. نتایج نشان داد در خاک های مختلف افزایش مقادیر علف کش سبب گیاهسوزی بالاتر در یولاف گردید ولی افزایش میزان رس و ماده آلی و همچنین افزایش سابقه مصرف، از شدت تاثیر بقایای متریبوزین کاست و بالاترین و پایین ترین میزان گیاهسوزی یولاف به ترتیب در خاک های جیرفت بدون سابقه مصرف و همدان با 15 سال سابقه مصرف مشاهده گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1732480 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!