بررسی تاثیر الگوهای مختلف تناوب زراعی بر ساختار جوامع علف های هرز

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر تناوب زراعی بر ساختار جمعیت علفهای هرز، آزمایشی در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی در دو سال زراعی 94-93 و 93-92 انجام گرفت. در سال اول تناوب زراعی، گیاهان زراعی زیره سبز، پیاز و نخود در 16 و 17 اسفندماه و چغندرقند در تاریخ 28 فروردین ماه کشت شدند. تمام عملیات کاشت، داشت و برداشت گیاهان زراعی مطابق با عرف منطقه انجام گردید و گیاهان زراعی در مرحله رسیدگی برداشت شدند و در آبان ماه پس از برداشت آخرین محصول (چغندرقند)، گیاه زراعی جو پائیزه (علوفه ای) کشت شد. در سال زراعی دوم، جمعیت علفهای هرز با استفاده از کوادرات هایی به ابعاد 1×1 متر نمونه برداری شدند. نتایج نشان داد که بین نوع گیاه زراعی و فلور علفهای هرز همراه آن همبستگی وجود دارد و علفهای هرز برخوردار از ظاهر مورفولوژیکی و سیکل زندگی مشابه با گیاه زراعی غالب می شوند. یک رابطه رگرسیونی مثبت بین طول دوره رشد گیاه زراعی و تعداد گونه های یکساله پهن برگ و تعداد گونه های تابستانه مزرعه (r2=0.92) وجود داشت. بنظر می رسد با افزایش طول دوره رشد رویشی گیاهان زراعی تابستانه مجال بیشتری برای رشد و توسعه علفهای هرز تابستانه پدید آمده که این نتیجه در ساختار جامعه علفهای هرز ظاهر شده در سال زراعی بعد، مزرعه جو، نیز تاثیر گذار بود، چندانکه در قطعه ای از زمین زراعی که در سال قبل تحت کشت چغندرقند قرار داشت، علفهای هرز تابستانه تنوع و تراکم بیشتری داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1732481 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!