بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe در شرایط مزرعه و گلخانه

چکیده:
این مطالعه به منظور کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه به وسیله مگس بذر خوار تلخه Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) در سال 1391 در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند انجام گرفت. مطالعه به صورت دو آزمایش جداگانه صورت گرفت. آزمایش اول جهت تاثیر مگس بذر خوار بر جوانه زنی بذور علف های هرز تلخه و آزمایش دوم تعیین کارایی مگس بذر خوار در کاهش تولید بذر تلخه بود. نتایج نشان داد مگس بذر خوار موجب کاهش معنی دار (001/0>P) درصد بذور جوانه زده (با میانگین 11/7) در مقایسه با تیمار شاهد (با میانگین 44/52) شد. وزن تر و وزن خشک گیاهچه در تیمار شاهد به ترتیب 176/0 و 009/0 گرم بود که با کاربرد مگس مقدار آن به 025/0 و 001/0 گرم رسید. نتایج آزمون کارایی مگس بذر خوار نشان داد با میانگین 72 درصد خسارت در قوزه های تیمار شده با تیمار شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت؛ بنابراین به نظر می رسد بتوان از این عامل بیولوژیکی در کنترل تلخه استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1732482 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!