بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe در شرایط مزرعه و گلخانه

چکیده:
این مطالعه به منظور کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه به وسیله مگس بذر خوار تلخه Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) در سال 1391 در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند انجام گرفت. مطالعه به صورت دو آزمایش جداگانه صورت گرفت. آزمایش اول جهت تاثیر مگس بذر خوار بر جوانه زنی بذور علف های هرز تلخه و آزمایش دوم تعیین کارایی مگس بذر خوار در کاهش تولید بذر تلخه بود. نتایج نشان داد مگس بذر خوار موجب کاهش معنی دار (001/0>P) درصد بذور جوانه زده (با میانگین 11/7) در مقایسه با تیمار شاهد (با میانگین 44/52) شد. وزن تر و وزن خشک گیاهچه در تیمار شاهد به ترتیب 176/0 و 009/0 گرم بود که با کاربرد مگس مقدار آن به 025/0 و 001/0 گرم رسید. نتایج آزمون کارایی مگس بذر خوار نشان داد با میانگین 72 درصد خسارت در قوزه های تیمار شده با تیمار شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت؛ بنابراین به نظر می رسد بتوان از این عامل بیولوژیکی در کنترل تلخه استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1732482 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!