بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در زمینه اجرای پزشکی از راه دور

چکیده:
مقدمه
پزشکی‏ از ‏راه ‏دور عبارت است از استفاده از فن‏آوری اطلاعات جهت تبادل اطلاعات پزشکی و ارائه خدمات به‏ طوری‏که میان بیمار و تیم پزشکی ارتباط برقرار گردد. هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی درباره اجرای پزشکی‏ از ‏راه ‏دور در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است.
روش ها
در این مطالعه توصیفی مقطعی، 306 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای در سال 1394 انتخاب شدند. پرسشنامه به کار رفته دارای دو بخش بود. بخش اول اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم میزان استفاده افراد از فن‏آوری اطلاعات را در برمی‏گرفت. پایایی پرسشنامه توسط آلفا کرونباخ 80 درصد به دست آمد و روایی آن توسط صاحبنظران مورد تائید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده در هر گروه به کمک آزمون‏های آماری T-test و Anova برای متغیرهای کمی و Man-Whitney U-test و Kruskal-Wallis برای متغیرهای رتبه‏ای و Chi-squared test برای متغیرهای کیفی با نسخه 19 نرم‏افزار آماری SPSS تحلیل شد.
یافته ها
ارتباط معناداری بین جنس و عوامل محیطی و ذی‏نفعان، بین دانشکده و حیطه استفاده با سن و عوامل سازمانی، تکنولوژی، ذی‏نفعان، سواد اطلاعاتی و محیطی وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری
دانشجویان هر دو دانشکده به وجود چشم‏انداز در حیطه سازمانی اهمیت بیشتری دادند و دسترسی به اینترنت پرسرعت، از عوامل تکنولوژی بیشترین کاربرد را داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1734304 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.