تحلیل عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان

چکیده:
زمینه
نقش مهم رفتار اخلاقی در سازمان، توجه مدیران و صاحب نظران را به عوامل موثر بر آن معطوف ساخته است؛ زیرا تحلیل عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان می تواند زمینه ساز بهبود آن در سطوح مختلف سازمان گردد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تحلیل عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان شهرداری مشهد می باشد.
روش
روش پژوهش حاضر روشی آمیخته است (کمی و کیفی) که در بخش کمی در زمره پژوهش های پس رویدادی و علی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان سازمان مرکزی و مناطق شهرداری مشهد می باشند. نمونه مورد بررسی در بخش کیفی، بر اساس روش نمونه گیری هدفمند 40 نفر و نمونه آماری در بخش کمی بر اساس روش تصادفی ساده 327 نفر می باشند. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شد. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوای قراردادی استفاده شد. جهت سنجش و برازش مدل ها، روش تحلیل عاملی تاییدی در آموس بکار گرفته شد.
یافته ها
یافته ها بیانگر آن بود که عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان را می توان در 12 مولفه و 22 متغیر دسته بندی نمود. با استفاده از شاخص های KMO و بارتلت کفایت داده ها تایید شد. جهت بررسی مدل تحقیق، بار عاملی گویه ها محاسبه شد و با توجه به آنکه بار عاملی تمامی گویه ها بالاتر از 3/0 برآورد گردید، مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاکی از آن است که عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان شامل گزینش کارکنان بااخلاق، جبران خدمات اخلاق مدار، توانمندسازی و جامعه پذیری، کارراهه شغلی، تیم سازی مبتنی بر اخلاق، محیط کاری اخلاق مدار، عدالت سازمانی، انگیزش، تعهد سازمانی، سبک رهبری مبتنی بر اخلاق، ساختار اخلاق گرا و نظارت مبتنی بر اخلاق است.
زبان:
فارسی
صفحات:
24 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1734632 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!