مدل سازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی ایران

چکیده:
در این پژوهش، با توجه به نیازسنجی انجام‏شده در حوزه انرژی، به مدل‏سازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی ایران پرداخته شد. نخست داده های دمای روزانه مدل EH5OM موسسه ماکس پلانک طی دوره آماری 2015 2050، تحت سناریوی A1B، با تفکیک 75/1 درجه قوسی، برای گستره ایران بارگیری شد. سپس، داده های نام‏برده، با تفکیک مکانی 27/0×27/0 قوسی، به وسیله مدلریزمقیاس شدند. درگام بعدی دمای روزانه به‏دست‏آمده از خروجی مدل منطقه‏ایبا استفاده از روش زمین‏آمار کریجینگ در پهنه‏ای به ابعاد 15×15 کیلومتر بر ایران گسترانیده شد و نیاز سرمایشی کشور برای هر ماه به ازای هر یاخته (در مجموع 7200 یاخته) محاسبه شد. نتایج خودهمبستگی فضایی برای دورنمایی نیاز سرمایشی ایران با استفاده از موران محلی نشان می‏دهد که نیاز سرمایشی ایران در دهه های آتی دارای ساختار فضایی است و به شکل خوشه‏ای توزیع خواهد شد. شاخص محلی همبستگی مکانی () نشان می‏دهد که بیشترین نیاز سرمایش کشور در ماه های آوریل تا سپتامبر خواهد بود؛ بر این اساس، پهنه جنوبی کشور بیشترین نیاز و نوار کوهستانی کمترین نیاز سرمایشی را تجربه خواهند کرد. مقایسه دورنمای نیاز سرمایشی با دوره مشاهداتی نیز نشان‏ از جابه‏جایی مکانی نیاز سرمایشی کشور به ارتفاعات بلندتر را دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
283 -299
لینک کوتاه:
magiran.com/p1734960 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.