بهزیستی روانشناختی مبتلایان به سرطان پستان و رابطه آن با هوش هیجانی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
سرطان پستان، شایع ترین و تاثیرگذارترین سرطان در زنان است که موجب بروز مشکلات هیجانی و عاطفی عمیقی می شود. با توجه به بالارفتن میزان بقا، مبتلایان به سرطان پستان نسبت به دیگر سرطانها، مدت طولانی تری با بیماری و عوارض و استرسهای ناشی از آن به زندگی خود ادامه می دهند که این امر خود می تواند بهزیستی روانشناختی این گروه را تحت تاثیر قرار دهد. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با هوش هیجانی انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی بر روی90 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده برای درمان یا مشاوره به یکی از بیمارستانهای شهید رجایی بابلسر، آیت الله روحانی و مرکز مشاوره و غربالگری سرطان شهرستان بابل، به روش نمونه گیری در دسترس، انجام گردید. علاوه بر سوالات دموگرافیک، دو پرسشنامه هوش هیجانی برادبری-گریوز (دامنه نمرات 140-0) و بهزیستی روانشناختی ریف (دامنه نمرات 108-1) تکمیل شد.
یافته ها
میانگین سنی شرکت کنندگان، 9/74±45/98 و با دامنه سنی 70-24 سال بود. میانگین نمره بهزیستی روانشناختی12/10±75/01 و هوش هیجانی 19/53±77/14 بوده است و بهزیستی روانشناختی با هوش هیجانی رابطه معنی داری داشت (0/45r=، 0/001> p). نتایج نشان داد که هوش هیجانی20% تغییرات بهزیستی روانشناخی را تبیین و پیش بینی می کند (0/48=β). از خصوصیات دموگرافیک، فقط رابطه تحصیلات با بهزیستی روانشناختی سطح معنی داری داشت(0/18r= ،0/07=p).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که هوش هیجانی زنان با سرطان پستان، بخشی از بهزیستی روانشناختی آنان را پیش بینی می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736073 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.