ارزیابی دانش بهره برداران در زمینه عملیات حفاظت از مراتع و عوامل موثر بر آن در شهرستان ماهنشان

چکیده:
دانش بهره بردارن نقش مهمی در بهره برداری و حفاظت پایدار از منابع طبیعی دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی دانش بهره برداران دامدار در زمینه عملیات حفاظت از مراتع و تحلیل عوامل موثر بر آن بود که به روش توصیفی- همبستگی و از طریق ترکیبی از روش های پیمایش و مطالعه موردی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر پژوهش را 1280 بهره بردار در مناطق روستایی شهرستان ماهنشان تشکیل می دادند که طرح های مرتعداری در آن ها انجام شده بود یا در حال اجرا بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 204 نفر انتخاب گردیدند. داده ها از طریق بررسی اسناد، گروه های متمرکز، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مصاحبه های ساختار یافته از طریق پرسشنامه، جمع آوری گردید. یافته ها نشان داد، نگرش بهره برداران نسبت به اهمیت مراتع مناسب بود و دانش آنان در زمینه اقدامات بیولوژیکی و مدیریت چرای مراتع نسبتا بالا بود ولی دانش آن ها در مورد عملیات مکانیکی در حد کم بود. همچنین، بر اساس تحلیل رگرسیونی گام به گام، 7/35 درصد تغییرات دانش بهره بردران در مورد اقدامات حفاظت از مراتع بوسیله متغیرهای نگرش نسبت به اهمیت منابع طبیعی، سن، تعداد کندوی زنبور عسل، تعداد دوره هایی که فرد شرکت کرده است، روابط با کارشناسان منابع طبیعی و دریافت اطلاعات از برنامه های تلویزیونی، تبیین گردید.
زبان:
فارسی
صفحه:
29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736153 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!