ارزیابی ضریب رسوب دهی زون های دگرسانی و سازندهای حوزه آبخیز تنگ بستانک استان فارس

چکیده:
شناسایی مناطق مولد رسوب از مهمترین مصادیق مدیریت خاک به منظور بهره برداری مطلوب و کاهش تخریب آن می باشد. هدف تحقیق حاضر شناسایی زون های دگرسانی بر پایه روش های نوین و پیشرفته تر آنالیز تصاویر ماهواره ای، تهیه لایه اطلاعاتی ضریب رسوب دهی این زون ها و همچنین اولویت بندی سازندهای موجود در حوزه آبخیز تنگ بستانک استان فارس از حیث تولید رسوب بود. بدین منظور با استفاده از روش های پیکسل مبنا و زیرپیکسل مبنا و با لحاظ خطاهای گماشته شده، خطای حذف شده، دقت کاربر، دقت تهیه کننده، دقت کلی و کاپا زون های دگرسانی شناسایی شدند و سپس با استفاده از مدل هیدروفیزیکی ضریب رسوب زایی پیکسل به پیکسل در سطح حوزه تهیه گشت و جهت ارزیابی رسوب زایی سازندها از شاخص اهمیت نسبی استفاده شد. نتایج نشان داد روش مشخصه برازش طیفی، روشی مناسب جهت تهیه نقشه زون های دگرسانی می باشد. زون پروپیلیتیک با مساحت 46/278 کیلومترمربع بیشترین پراکنش را در سطح حوزه دارا می باشد. همچنین نتایج نشان داد سازند پابده گورپی با وجود مساحت 2/04 کیلومترمربع از سطح 80/73 کیلومترمربعی حوزه و با اهمیت نسبی3/875 بیشترین نقش و سازند رازک با ضرائب کوچک رسوب دهی کمترین نقش را در تولید رسوب حوزه دارند. سازند آسماری جهرم با وجود پراکنش 61 درصدی از سطح حوزه در اولویت چهارم از لحاظ ضریب رسوب دهی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد قابلیت فرسایش در حوزه ازشرق به سمت مرکز وغرب حوزه افزوده و از شمال و شمال غربی به سمت جنوب و جنوب شرقی حوزه کاسته می شود. بزرگترین ضریب رسوب دهی(8/91-3/54) بیشتر در نواحی مرکزی، غرب و شمال غربی منطقه دیده می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736154 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!