تبیین ارتباط استرس روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی در صنعت بانکداری بر پایه یک مدل تلفیقی

پیام:
چکیده:
مقدمه
مطالعه حاضر یک مدل تلفیقی که اثرات حیطه های مختلف استرس روانی- اجتماعی بر عملکرد شغلی را در بین کارکنان بانک مدل سازی می کند ارائه می کند. براساس این مدل، روابط علی بین متغیرها و اثرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل ایجاد کننده استرس شغلی و حیطه های مختلف آن بر روی عملکرد شغلی در بین کارکنان بخش بانکی قابل بررسی می باشد.
روش کار
مدل تلفیقی مطالعه حاضر براساس تلفیق مدل و تحقیقات پیشین ارائه شد. به منظور تست مدل ارائه شده، داده ها از بین کارکنان بخش بانکی گرد آوری شدند. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده های پرسشنامه عمومی نوردیک و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی بود. آزمون T-test و ضریب همبستگی به منظور بررسی چگونگی ارتباط بین متغیر ها و آنالیز رگرسیونی به روش پیشرو به منظور بررسی مدل های مسیری مختلف و چگونگی نیکویی برازش آنها مورد استفاده قرار گرفت. سطح آلفای کمتر از 05/0 معنی داری در نظر گرفته شد.
یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد که رابطه مثبت و مستقیم بین متغیر های «استرس در حیطه سازمانی- اجتماعی» و «استرس در حیطه وظیفه» با استرس ادراکی کارکنان وجود داشت. همچنین رابطه منفی و غیرمستقیم مقیاس های «فرهنگ سازمانی» و «سبک رهبری» حیطه سازمانی- اجتماعی با عملکرد شغلی بدست آمد.
نتیجه گیری
با استفاده از مدل تلفیقی ارائه شده میتوان در جمعیت های مشابه و دارای ویژگی جمعیت شناختی یکسان نتایج دقیق تری از ارتباط بین استرس زای روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی را بدست آورد.
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736231 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.