بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی-عضلانی و تعارض کار-خانواده در یکی از صنایع فولاد کشور

پیام:
چکیده:
مقدمه
اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از شایع ترین بیماری های شغلی می باشد، برای جلوگیری از بروز این گونه اختلالات بررسی و شناخت عوامل زمینه ای آن حائز اهمیت می باشد. مطالعه حاضر با هدف اولیه بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در صنایع فولاد و هدف نهایی بررسی ارتباط بین تعارض کار-خانواده به عنوان عامل اجتماعی و اختلالات اسکلتی عضلانی صورت گرفته است.
روش کار
این مطالعه در بخش فولادسازی یکی از صنایع فولاد کشور با جامعه آماری 270 نفر انجام شد. برای بررسی تعارض کار خانواده از پرسشنامه 18 سوالی کارلسون و کاکمار که شش زیرمقیاس این نوع تعارض را در دو بعد بررسی می کند، استفاده شد و اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک مورد بررسی قرار گرفت. در آخر نتایج با نرم افزار SPSS 21.0 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
میانگین (انحراف معیار) نمره تعارض کار-خانواده برای کل جامعه مورد مطالعه برابر (12/352) 50/30 می باشد. بررسی ارتباط تعارض کار-خانواده و اختلالات اسکلتی عضلانی نشان می دهد که تعارض به صورت کلی و در زیرمقیاس های تعارض مبتنی بر زمان هم از خانواده به کار و هم کار به خانواده (0/001 >P ) و مبتنی بر فشار تنها از کار به خانواده و مبتنی بر رفتار تنها از خانواده به کار ارتباط معنی داری را با اختلالات اسکلتی عضلانی نشان می دهند (0/05 >P).
نتیجه گیری
مطالعه حاضر عاملی جدید را در بررسی عوامل ایجاد کننده اختلالات اسکلتی عضلانی معرفی می کند و بیان می دارد که مدیریت بهینه چنین تعارضی می تواند در کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی کمک کننده باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736232 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.