واکنش ارقام و لاین های پیشرفته گندم نسبت به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های Fusarium culmorum وF. pseudograminearum در شرایط مزرعه و گلخانه

چکیده:
در سال های اخیر به دلیل کشت مداوم گندم، پوسیدگی های طوقهوریشه اهمیت خاصی پیدا نموده و سبب خسارت قابل توجهی شده است.برای مدیریت این بیماری ها استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل مناسب ترین روش می باشد. این تحقیق به منظور ارزیابی میزان مقاومت 70 رقم و لاین پیشرفته ی گندم نان و دوروم نسبت به مخلوط پنج جدایه از قارچ Fusarium culmorum تحت شرایط مزرعه ای در دو منطقه کرج و کرمانشاه انجام شد. همچنین واکنش این ارقام و لاین های پیشرفته در مرحله گیاهچه ای نسبت به جدایه های F. culmorum و F. pseudograminearum بطور جداگانه تحت شرایط گلخانه ای بررسی شد. آزمایشات مزرعه ای بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و آزمایشات گلخانه ای با 5 تکرار انجام شد. طی آزمایشات دو ساله در کرج ارقام و لاین هایC-85D-9 ،S-84-14 ،N-85-5 ،CROC-1/AE.SQARROSA (224)//OPATA، SONMEZ، M-85-7،BURBOT-6 ، C-87- 18 و TURCAN#3 از مقاومت خوبی برخوردار بودند. ارقام و لاین های 2-49، SUNR23 (GALA) 2-49/(CN#133/SUNSTATE*4)//SUNSTATE)، CHIRYA.3، BURBOT-6،WS-85-10 ، C-87-11 و C-87-18نیز در کرمانشاه دارای مقاومت بسیار خوبی به پوسیدگی طوقه و ریشه گندم بودند. رقم BURBOT-6 از سیمیت و لاین پیشرفته یC-87-18 از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در هر دو منطقه مذکور از مقاومت بسیار خوبی بر خوردار بودند و حتی از ارقام مقاومی نظیر 2-49 و Sunco که در دنیا معرفی شده اند مقاومت بیشتری داشتند. این ارقام برای استفاده ی مستقیم در مناطق آلوده و یا استفاده در برنامه های به نژادی تولید ارقام مقاوم به پوسیدگی های طوقه و ریشه معرفی می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736512 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.