بررسی کارایی فرایند اکسایش فتوشیمیایی با استفاده از S2O8/UV در حذف 2،4- دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول های آبی

چکیده:
اهداف
2،4- دی کلروفنوکسی استیک اسید (D-2،4) علف کشی اسیدی با سمیت بالاست که به طور گسترده ستفاده می شود. لذا، این تحقیق با هدف بررسی اکسایش فتوشیمیایی 2،4-D در حضور پرسولفات و پرتو ماورای بنفش انجام شد.
مواد و روش ها
این تحقیق به صورت آزمایشگاهی و تحت شرایط منقطع انجام شد. پتاسیم پرسولفات به عنوان اکسیدانت در حضور پرتو UV استفاده شد. در این تحقیق، اثر پارامترهای pH، غلظت اکسیدانت، زمان واکنش و غلظت اولیه 2،4-D بر کارایی فرایند بررسی شد. غلظت 2،4-D با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 285 نانومتر تعیین شد.
یافته ها; بهترین نتایج در شرایط اسیدی (3pH=) به دست آمد. افزایش دوز پرسولفات و زمان تماس، تجزیه 2،4-D را افزایش داد. اما افزایش غلظت اولیه 2،4-D منجر به کاهش راندمان اکسایش فتوشیمیایی شد. بر اساس نتایج حداکثر راندمان اکسایش فتوشیمیایی 2،4-D در غلظت mg/l 5/2 پرسولفات، غلظت mg/l 10 2،4-D، pH برابر با 3 و زمان تماس 240 دقیقه برابر با 96 درصد بود. به علاوه، تجزیه فتوشیمیایی 2،4-D در حضور پرسولفات از سینتیک شبه درجه یک پیروی می کند (979/0R2=).
نتیجه گیری
در این مطالعه 2،4-D به طور موثری در محلول های آبی از طریق فرایند اکسایشی فتوشیمیایی با استفاده از S2O8/UV تجزیه شد. با توجه به این مطالعه، به نظر می رسد اکسایش فتوشیمیایی 2،4-D در حضور S2O8/UV فرایند کارامدی برای تصفیه آب های آلوده به 2،4-D مطرح باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
197 -203
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736907 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.