مشخصه یابی مونت موریلونیت در فرآیند خالص سازی برای تولید نانورس

چکیده:
با توجه به گستردگی کاربرد کانی های رس و اهمیت آن ها در صنایع مختلف، شناخت کافی کانی های در برگیرنده و روش شناسایی آن ها نیز بسیار حائز اهمیت است. تولید و استفاده از ویژگی های نانومقیاس رس ها قابلیت آن ها را در زمینه های پیشرفته ای همچون نانوکامپوزیت های پلیمری و نانوداروها در پی داشته است. در این راستا خالص سازی مونت موریلونیت برای تولید نانورس اهمیت دو چندان یافته است هر چند روش های رایج به صورت مدون برای مشخصه یابی نانورس ها توسعه داده نشده است. در این پژوهش مونت موریلونیت با استفاده از روش های مختلف برای تولید نانورس خالص شدند و ویژگی های آن ها با روش های مختلف پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی (SEM/EDX)، طیف سنجی تبدیل فوریه (FTIR)، بررسی توزین گرمایی (TG/DTA) و ظرفیت تبادل یونی (CEC) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از روش های مشخصه یابی یادشده در شناخت ویژگی های نانورس نشان داد که کاربرد ترکیبی این روش ها می تواند در شناخت کانی رسی، نوع ناخالصی های همراه، بررسی مقدار نیمه کمی کانی های همراه کانی رسی، تغییر در فاصله بین صفحات مونت موریلونیت و تغییر در ظرفیت تبادل یونی به دلیل تغییر میزان مونت موریلونیت به کار آید. ترکیب نتایج XRD و SEM/EDX می تواند در شناخت نوع ناخالصی های همراه مونت موریلونیت و ریخت شناسی این کانی ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین میزان ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) ویژگی مهم دیگری در ارزیابی میزان خلوص نانورس تولیدی و نوع رس با مقایسه با نتایج XRD نمونه های تیمار شده به دست می دهد. علاوه بر این ترکیب نتایج TG و XRD نمونه های تیمار شده می تواند تقریب خوبی از ترکیب انواع مختلف کانی های رسی موجود در نمونه و احتمال وجود ناخالصی های آلی موجود به دست دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
557 -566
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736960 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!