تاثیر پیش آماده سازی فعالیت ورزشی بر میزان اینترلوکین 6 و 10 بافت قلبی در موش های مبتلا به سرطان پستان

پیام:
چکیده:
مقدمه
خطر مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی در زنان دارای سرطان پستان بیشتر است. تمرینات ورزشی هوازی در پیشگیری و مرگ ناشی از این بیماری ها و همچنین پیشگیری و درمان سرطان پستان موثر است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات پیش آماده سازی ورزشی بر میزان اینترلوکین 6 (IL-6) و 10(IL-10) بافت قلبی در موش های مبتلا به سرطان پستان انجام گرفت.
روش بررسی
مطالعه حاضر بر روی 56 سر موش ماده نژاد بالب سی (5-4 هفته ای) با میانگین وزنی 20-15 گرم انجام شد که به صورت تصادفی به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم شدند. گروه فعال به مدت 4 هفته، هفته ای 3 روز و روزانه 30 دقیقه در مخزن آب شنا کردند. پس از 4 هفته، یک میلیون سلول توموری به آنها تزریق گردید. هر دو گروه به طور جداگانه به چهار زیرگروه الف) ادامه تمرین، ب) قطع تمرین، ج) شیمی درمانی با دوکسوروبیسین و د) تمرین - دوکسوروبیسین تقسیم شدند. در نهایت میزان IL-6 و IL-10 بافت قلب، به عنوان شاخص های التهابی و ضدالتهابی تعیین شدند.
یافته ها
در زیر گروه های الف و ب (بدون شیمی درمانی) میزان IL-10 در گروه فعال نسبت به گروه غیر فعال افزایش معناداری داشت، در حالی که این تفاوت بین دو گروه در زیرگروه های ج و د (شیمی درمانی) وجود نداشت. در عین حال در گروه تمرین و شیمی درمانی، علیرغم معنادار نشدن، افزایش بیشتری نسبت به گروه شیمی درمانی تنها، مشاهده شد. کاهش معنادار میزان
IL-6 در گروه فعال نسبت به گروه غیر فعال (در هر چهار گروه) مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری
8 هفته تمرین شنای استقامتی قبل از ابتلاء به سرطان پستان با افزایش میزان IL-10 و کاهش میزان IL-6 در بافت قلب، موجب کاهش عوارض التهابی موثر بر سرطان در موش های مبتلا به سرطان پستان خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
4 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1737028 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.