بررسی روند تغییرات نگرشی نسل سوم در زمینه گروه های مرجع در دهه 1380

پیام:
چکیده:
گروه های مرجع از مهمترین منابع هویتی جامعه هستند که افراد رفتار و ارزش های خود را از آنها اقتباس می کنند. به همین دلیل بررسی روند تغیررات نگرشی نسل جوان در زمینه گروه های مرجع از مهمترین دغدغه های برنامه ریزان اجتماعی محسوب می شود. با توجه به تغییرات سریع در جوامع بشری به ویژه در جامعه ما، تغییر در پروه های مرجع نیز اتفاق افتاده است. با توجه به کمبود پیمایشهای موجود در دهه 1380 در این زمینه ابتدا این پیمایش ها مورد بررسی دقیق قرار گرفت. سپس سه پیمایش مربوط به سال های 1381و 1382 و 1385 که دارای گویه های مورد بررسی یکسان بودند انتخاب گردید . با استخراج گویه ها و به دست آوردن میانگین وزنی در این رابطه نهایتا تغییرا ت نگرشی از طریق رسم نمودارها ترسیم گردید . در این تحقیق از تحلیل ثانویه داده های به دست آمده ازپیمایشهای ملی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که روند اعتماد نسل جوان به روحانیون در این 5 سال روند کاهشی داشته است. داده های این تحقیق نشان دهنده این مهم است که جوانان الگوهای رفتاری و فکری خود را بیشتر از معلمان و اساتید دانشگاه و ورزشکاران اقتباس نموده اند. با توجه به تاثیرات اجتناب ناپذیر روحانیون در 150تاریخ ساله اخیر در کشورمان و دینی و مذهبی بودن نظام سیاسی این اهمیت دو چندان خواهد بود. در پایان نیز برای رفع این نقیصه راه حلهایی ارائه داده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1737325 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!