کیفیت زندگی کم بینایان سالمند مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان بوعلی سینا شهر قزوین

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
با افزایش جمعیت سالمندان، شیوع اختلالات بینایی و مشکلات مربوط به آن در حال افزایش بوده که کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش تعیین کیفیت زندگی سالمندان کم بینای مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا شهر قزوین می باشد.
مواد و روش کار
این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که به صورت مقطعی اجرا شد. تعداد 94 نفر از سالمندان کم بینای مراجعه کننده به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان بوعلی سینا با دید کم تر 18/6 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی مربوط به بینایی (VFQ-25) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری اسپیرمن، تی مستقل و آنوا موردبررسی قرار گرفتند.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی پاسخ دهندگان (29/23±24/53) در حد متوسط بود. بیشترین میانگین مربوط به مولفه های رانندگی (80/2±71/10) و دید نزدیک (86/2±76/7) و کم ترین میانگین مربوط به مولفه های انجام فعالیت های روزانه (39/1±67/1)، سلامت روانی (15/2 ± 09/3)، سلامت عمومی (24/1±37/3) و استقلال (82/2±09/4) بود. بعلاوه، رابطه معناداری بین سطح کیفیت زندگی با سن (p= 0/03، r = -0/22)، و وضعیت تاهل (p= 0/00، r= -0/32) مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به مطلوب نبودن کیفیت زندگی سالمندان کم بینا، ارتقای کیفیت زندگی آنان بایستی یکی از برنامه های اصلی سیاست گذاران قرار گیرد. تدارک برنامه هایی جهت معرفی خدمات توان بخشی و آموزش استفاده از آن ها می تواند کمک موثری جهت نائل شدن به این هدف باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
376 -385
لینک کوتاه:
magiran.com/p1737534 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.