ارزیابی رضایت کاربران از خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:
سابقه و هدف
ارزیابی رضایت کاربران از خدمات کتابخانه ها از چالش های مهم دستیابی به خدمات بهتر است. هدف پژوهش حاضر سنجش رضایت کاربران از خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با استفاده از مدل لایب کوال است.
مواد و روش ها
در یک مطالعه توصیفی، 144 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با روش نمونه گیری در دسترس وارد شدند. آزمودنی ها میزان رضایت خود را از خدمات کتابخانه های دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تکمیل پرسش نامه استاندارد لایب کوال اظهار نمودند.
یافته ها
این پژوهش نشان داد رضایت کاربران در سطح حداقل انتظارات در هر سه مولفه: اثرخدمت، کنترل اطلاعات و کتابخانه به عنوان مکان به ترتیب 05/1 ± 25/5، 20/1 ± 51/5 و 50/1 ± 69/5 برآورده می شود ولی سطح حداکثر اتنظارات به ترتیب مولفه ها 79/1 ± 43/6، 68/1 ± 83/5 و 97/1 ± 83/5 برآورده نمی گردد. میزان رضایت اعضای هیئت علمی و دانشجویان از اثر خدمت کتابخانه ها یکسان است. در بعد خدمات اطلاع رسانی، سطح انتظارات اعضای هیئت علمی از کتابخانه ها نسبت به دانشجویان بیش تر است و رضایت آن ها از مولفه کتابخانه به عنوان مکان از دانشجویان کم تر است.
استنتاج: کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در تامین نیاز های کاربران، وضعیت متوسط را کسب نمودند و خواسته ها و انتظارات کاربران با سطح حداکثر و ایده ال فاصله دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -191
لینک کوتاه:
magiran.com/p1737574 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.