استفاده از عوامل اکسنده با استفاده از تکنیک فراصوت-الکتروشیمی و روش آماری CCD

پیام:
چکیده:
مقدمه
یکی از آلاینده های مهمی که محیط زیست بشر را مورد تهدید قرار داده اند، ترکیبات رنگی می باشند. بر این اساس تاکنون روش های متعددی برای حذف این آلاینده ها از پساب صنایع به ویژه صنعت نساجی ارائه شده اند. یکی از این روش هایی که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته اند، روش سونوالکتروشیمی به شمار می آید.
روش بررسی
این مطالعه بنیادی-کاربردی است . در این کار با استفاده از روش آماری CCD اثرات متقابل چهار متغیر مهم pH محیط، غلظت محلول رنگی، مدت زمان فرآیند و پتانسیل در رنگبری از پساب ترکیب رنگی بازیک بلیو47 (BB47) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
بر اساس آزمایش های صورت گرفته و نتایج حاصل بدون حضور عامل اکسنده هیدروژن پراکسید، بهترین شرایط برای رنگبری در شرایط بهینه 9=pH، غلظت رنگ μM 303/3،زمان تماس min 93،پتاسیل V0/81 بدست آمد. از سوی دیگر مدل ارائه شده توسط نرم افزار با پیش بینی میزان رنگبری برابر % 92/8با آزمایش های تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت که میزان رنگبری % 92/34به صورت تجربی مدل ارائه شده توسط نرم افزار را تایید می نماید. حذف COD با توجه به شرایط بهینه مذکور توسط فرآیند ترکیبی فراصوت-الکتروشیمی %96 بوده است.
نتیجه گیری
CCD یک تکنیک خوب برای بررسی و مطالعه تاثیر همزمان متغیرهای مهم بر حذف رنگ BB47 مورد استفاده قرار گرفت. بر این اساس شرایط بهینه (9=pH، غلظت رنگ μM 303/3، زمان تماتس min93، پتاسیل V0/81) توسط نرم افزار تعیین گردید. درصد رنگبری پیش بینی شده توسط مدل در این شرایط%92/8 بود که پس از انجام آزمایش مقدار تجربی %92/34بدست آمد که نزدیکی پاسخ ها نشان دهنده ی مناسب بودن مدل می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1737902 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!