بررسی میزان شیوع لیستریا مونوسیتوژنز در بستنی سنتی عرضه شده در شهر یزد در سال 1394 و مقایسه با سایر مطالعات در نقاط مختلف ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه
لیستریا مونوسیتوژنز عامل بیماری لیستریوزیس می باشد که علائم شدیدی مانند مننژیت، سپتی سمی و سقط جنین ایجاد می کند. با توجه به اینکه اطلاعات اندکی از آلودگی بستنی سنتی در ایران وجود دارد، هدف از این پژوهش تعیین میزان شیوع لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه های بستنی سنتی عرضه شده در شهر یزد و بررسی خلاصه مطالعات گزارش آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در غذاهای ایرانی و انجام متا آنالیز برای شیر خام و بستنی سنتی برای کل کشور بود.
روش بررسی
در این مطالعه 85 نمونه بستنی سنتی به طور تصادفی جمع آوری شد و برای تعیین حضور لیستریا مونوسیتوژنز از محیط های کشت غنی کننده و انتخابی و آزمون های بیوشیمیایی استفاده شد. با استفاده از کلید واژه های از جمله شیوع، لیستریا مونوسیتوژنز، شیرخام، بستنی و ایران از بانک های اطلاعاتیSID ،Magiran ،PubMed، Scopus Google Scholar و Science Direct تعداد 26 مورد از مقالات مرتبط با شیر خام و بستنی سنتی جمع آوری شدکه وارد متاآنالیز شدند.. ناهمگونی آماری بین مطالعات با استفاده از آزمون کوکران Q و I-squared محاسبه شد و داده ها با روش متاآنالیز مدل اثرات تصادفی و با نرم افزار STATA نسخه 2/11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
بر پایه ی آزمون های میکروبی هیچکدام از نمونه ها به لیستریامونوسیتوژنز آلوده نبودند. نتایج متاآنالیز نشان داد که شیوع لیستریا مونوسیتوژنز در شیر خام 4 درصد و بستنی سنتی 7/1 درصد بود. مقدار P کمتر از 05/0 از نظرآماری معنی دار در نظر گرفته شد.
نتیجه گیری
با توجه به مصرف شیر خام و یا استفاده از آن در فرآورده های لبنی سنتی در ایران، نبود کنترل مناسب، می تواند سبب بروز خطرات جدی در سلامت جامعه شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1737903 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!