تاثیرمداخله آموزش مبتنی بر الگوی بزنف در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در بین والدین خانوارهای ساکن در شهرستان رامهرمز در سال 1394

پیام:
چکیده:
مقدمه
انجام مطالعه و برنامه مداخله آموزش برای تغییر رفتارها در جهت پیشگیری از بیماری سالک در مناطق آندمیک ضروری است. این مطالعه با هدف اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی بزنف در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در بین والدین خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان رامهرمز طراحی و اجرا شد.
روش بررسی
این مطالعه، به روش مداخله ای بود که در سال 1394 انجام شد، حجم نمونه 154 نفر بود که از کل مراکز بهداشتی و درمانی رامهرمز بصورت تصادفی- خوشه ای انتخاب شدند .سپس ازواحدهای مورد پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه گرد آوری شد و 2جلسه آموزشی برگزار گردید و پس از 3 ماه از آموزش ، داد ه ها مجددا جمع آوری شدند ونهایتا داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین تغییرات نمرات مربوط به سازه های الگوی بزنف شامل آگاهی، نگرش، قصد رفتار، عوامل قادر کننده و رفتار در والدین قبل و بعد از مداخله آموزشی به طور معنی داری افزایش یافت (0001/0>P) ولی میانگین تغییرات نمره سازه هنجارهای انتزاعی قبل و بعد از مداخله آموزشی در والدین خانوارها تغییرات معنی داری نداشتند(042/0>P).
بحث و نتیجه گیری
یافته های این بررسی نشان داد که برنامه آموزشی بر اساس الگوی بزنف، همه جنبه های لازم جهت ایجاد تغییر و ماندگاری رفتار آموزشی در والدین را دارد. و در پایان می توان گفت که اجرای برنامه بر اساس مدل بزنف، برای والدین مفید بوده و تاثیر قابل توجهی را در آنان داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1737905 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!