اختلال هویت جنسیتی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین دگرجنس خواهان رجوع کننده به مراکز سازمان بهزیستی کشور طی سال های 94-1392

چکیده:
مقدمه
اختلال هویت جنسیتی شدیدترین درجه ملال جنسی است و به احساس ناراحتی از ساخت آناتومیک جنسی خود و آرزوی خلاصی از اعضای تناسلی خویش و زندگی کردن به صورت فردی از جنس مقابل تعریف می شود. این اختلال از سنین کودکی بوجود می آید و دارای پیامدهای منفی برای افراد در بزرگسالی می باشد، هدف از این مطالعه، سنجش اختلال هویت جنسی و نیز بررسی مهمترین عوامل اجتماعی که بر بروز این اختلال موثرند می باشد .
روش بررسی
مطالعه حاضر از نوع پیمایشی است که در بین 160 نفر از افراد دارای اختلال هویت جنسیتی مراجعه کننده به مراکز بهزیستی سراسرکشور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سنجش اختلال هویت جنسیتی است و روایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر اختلال هویت جنسیتی، برابر با 76/0 می باشد. توصیف و تحلیل اطلاعات با نرم افزار spss نسخه19 انجام گرفت.
یافته ها
نتایج نشان می دهد که میانگین اختلال هویت جنسی پاسخگویان برابر با 84/3 ازپنچ است که بیانگر سطح بالای اختلال هویت جنسی در بین پاسخ گویان می باشد. هم چنین نتایج نشان داد که بین متغیرهای مورد مطالعه با اختلال هویت جنسی رابطه معنی داری وجود دارد، در نهایت اینکه متغیرهای تحقیق به میزان 26 درصد تغییرات اختلال هویت جنسی را پیش بینی می کنند.
نتیجه گیری
بر اساس یافته های تحقیق می توان امیدوار بود که با آشنا سازی خانواده ها و افراد مبتلا از طریق منابع رسمی و غیررسمی در ارتباط با عوامل تاثیرگذار( از جمله برچسب زنی، تصحیح اصول تربیت جنسی و کنترل روابط با همسالان غیرهمنجس)به کاهش و درمان وضعیت اختلال هویت جنسیتی کمک کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1737906 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!