کاربرد روش بیزی در بررسی روایی سازه های موازنه تصمیم گیری و خود کارآمدی مدل فرانظریه ای در ارتقا رفتار افراد پیش دیابتی شهر یزد

پیام:
چکیده:
مقدمه
رفتار های تغذیه ای نقش مهمی در پیشگیری ابتلا به دیابت دارند. این مقاله با نگاهی تخصصی به ساختار داده های رتبه ای در مبحث روایی سازه، به معرفی روش بیزی در بررسی روایی سازه های موازنه تصمیم گیری و خودکارآمدی مدل فرانظریه ای جهت بهبود رفتارهای تغذیه ای افراد پیش دیابتی می پردازد.
روش بررسی
این تحقیق یک کارآزمایی تجربی با گروه شاهد است و جامعه پژوهش شامل 220 نفر از افراد پیش دیابتی که در طرح غربالگری شهر یزد شناسایی شده و بالای30 سال داشته، قند خون آنان بین 125 -100 و حداقل پنج کلاس سواد داشتند می باشد.از نرم افزار 3.2.3 OpenBugs جهت برازش مدل تحلیل عاملی بیزی ترتیبی برای سنجش روایی سازه های خودکارآمدی و موازنه تصمیم گیری مدل فرانظریه ای پروچسکا استفاده گردید.
یافته ها
تمامی بارهای عاملی سازه های مذکور در سطح معناداری 05/0 معنادار شدند،که این امر روایی سازه ها را تایید می کند . ضریب همبستگی بین سازه های منافع و موانع درک شده معنادر نشد( -0/0763،0/007).به علاوه مدل آماری جهت تحلیل عاملی با داده های رتبه ای ساخته شدکه نسبت شانس و احتمالات حاشیه ای را برای پاسخ به هر گزینه از سوالات مربوط به سازه های ذکر شده برآورد می کند.
نتیجه گیری
روش بیزی با بهره گیری از اطلاعات پیشین مانند: متاآنالیزها و سایر منابع، نسبت به مطالعات انجام شده که از تحلیل عاملی استاندارد و یا سایر روش های تحلیل عاملی داده های رتبه ای استفاده کرده اند حتی با حجم نمونه کمتر، دقت مناسب (از نظرخطای براورد)را دارا می باشد.بنابراین نتایج را می توان در تحقیقات بعدی مورد استفاده قرار داد
زبان:
فارسی
صفحات:
110 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p1737909 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!