پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از روش های داده کاوی و تعیین پارامترهای اقلیمی موثر بر آن در سطح استان خراسان رضوی

چکیده:
پیش بینی عملکرد سالیانه گران بهاترین محصول جهان به دلیل نقش قابل توجه در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق خشک و نیمه خشک و همچنین ارزآوری، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق، پیش بینی عملکرد سالیانه زعفران و تعیین نواحی مستعد کشت بر اساس پارامترهای اقلیمی و تعیین پارامترهای اقلیمی موثر بر عملکرد زعفران در سطح استان خراسان رضوی با استفاده از روش های داده کاوی می باشد. نتایج نشان داد که با افزایش دمای میانگین ماه های سرد و کاهش دمای میانگین ماه های گرم سال، میزان عملکرد افزایش می یابد. افزایش میزان بارش و ساعات آفتابی در طول فصل رشد، میزان عملکرد را افزایش داد. بیشترین و کمترین همبستگی منفی عملکرد زعفران به ترتیب با دماهای حداکثر فروردین و اردیبهشت و بیشترین و کمترین همبستگی مثبت با دمای حداکثر ماه بهمن و دمای حداقل فصل زمستان به دست آمد. نتایج نشان داد که روش های مختلف داده کاوی مناطق مستعد کشت را بهتر از عملکرد سالیانه پیش بینی می نمایند، در بین مدل های به کار رفته، روش های ماشین بردار پشتیبان خطی، توابع شعاعی پایه و تحلیل ممیزی به ترتیب با ضریب تبیین 95/0، 93/0 و 84/0، مناطق مستعد کشت را بهتر از سایر مدل ها پیش بینی نمودند، ضمن آنکه بین منطقه و میزان عملکرد همبستگی خوبی به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1737977 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!