مقایسه تاثیر آموزش احیاء قلبی ریوی مقدماتی به روش چندرسانه ای و سخنرانی بر آگاهی معلمان مقطع دبستان

چکیده:
زمینه و هدف
احیای قلبی ریوی، فرآیندی حیاتی جهت نجات جان بیماران می باشد که می توان با آموزش به افراد جامعه، بر میزان موفقیت آن افزود. با توجه به نقش موثر معلمان در آموزش جامعه، این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آموزش احیاء قلبی ریوی مقدماتی به روش چند رسانه ای و سخنرانی بر آگاهی معلمان مقطع دبستان شهر بوشهر در سال 1395 انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه کارآزمایی آموزشی تصادفی شده، مدارس به روش در دسترس و تخصیص تصادفی به دو گروه چند رسانه ای و سخنرانی تقسیم شدند. حجم نمونه شامل 100 نفر از معلمان آموزشی دبستان شهر بوشهر بود. در دو گروه پیش آزمون انجام گردید و پس از یک ماه مداخله، پس آزمون (بلافاصله و یک ماه بعد) انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل ، تی زوجی، آزمون دقیق فیشر ، من ویتنی و آنالیز واریانس یک طرفه ، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
تفاوت معنی داری در نمره آگاهی دو گروه قبل از مداخله مشاهده نگردید (0/134p=) ولی نتایج نشان داد که میانگین نمره آگاهی، در هر گروه از قبل تا بعد از آموزش، افزایش یافته است(0/111p=). مقایسه تغییرات میانگین نمره آگاهی در مراحل پس آزمون میان دو گروه، تفاوت معنی داری نشان نداد (0/212p=).
نتیجه گیری
هر چند نتایج بیانگر موثر بودن آموزش و اثربخشی یکسان هر دو شیوه سخنرانی و چند رسانه ای است، ولی در شرایطی که امکان سخنرانی وجود ندارد می توان از شیوه چند رسانه ای استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
88 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1738056 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!