«لباس و هویت: ابعاد هویت فرهنگی در لباس ایرانی»

چکیده:
هیچ هنری نیست که بیشتر از هنر جامه در روح آدمیان موثر باشد (بورکهارت).
فرهنگ ایرانی مجموعه ای از سنن، آیین، مذهب و زبان است که توانسته در میان اقوام به اصولی نسبتا واحد برسد. هویت یا پرسش از کیستی از نگرش های فرهنگی زاده می شود و مهمترین دغدغه بشر است که جایگاه انسان در هستی را نشان می دهد. هویت گاه بالذات و گاه بالعرض است. مساله پوشاک به عنوان یک شان انسانی و از ضروریات زندگی بشر، نمودی از هویت فرهنگی انسان به شمار میرود. بنابر این صورت ظاهری آن، برآمده از رفتار بشری و بالتبع دارای اجزای متغیر و محتوای عمیق و معانی آن، مرتبط با خلق انسانی است که مفهومی والاتر، ثابت یا با تغییرات کمتری را شامل میگردد، چرا که این مفاهیم در بطن انسان و فرهنگ برآمده از آن، ریشه دارند. این نوشتار به هدف بررسی جایگاه لباس به عنوان یکی از نمودهای هویت فرهنگی و بیان مولفه های لباس ایرانی، در پی بازآفرینی لباس ایرانی برمیآید. پرسش اساسی این پژوهش عبارت است از: مولفه های هویتی در لباس ایرانی کدام است؟ و در ذیل آن به راهکارهایی جهت بازآفرینی لباس ایرانی پس از هجمه هایی که مسبب دگرگونسازی لباس شدند، پرداخته میشود. نتایج پژوهش گواه آن است که کارکرد طرح، رنگ، بافت و تزئینات در لباس، علاوه بر جنبه زیباییبخشی، سبب حفظ حرمت بشری و متناسب با تفکر بومی و ملی، همسو با شرایط زمانی و مکانی، همسنخ با ارزشهای تمثیلی در هنرهای سنتی ایرانی میباشد. روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی و تحلیل محتوا بوده و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است. در بیان این مطالب، ایده های برخی نظریه پردازان سنت گرا و کتب تاریخی قرن اخیر در باب پوشاک مورد بررسی قرار گرفته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1738522 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.