اثر القایی کیتوزان و کلشی سین بر تولید رزمارینیک اسید در ریشه مویین زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss)

چکیده:
زرین گیاه با نام علمی (Dracocephalum kotschyi Boiss) گیاهی علفی، چندساله و اندمیک ایران از خانواده نعناع است. تحقیقات اخیر دارویی نشان داده است که فلاونوئید متوکسی موجود در قسمت های مختلف گیاه خاصیت ضدسرطانی دارد. ریشه های مویین پس از تلقیح ریزنمونه برگی با سویه 15834 باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز بدست آمد. در این مطالعه اثر محرکهای زیستی شامل محرک کلشی سین در غلظت های (0، 01/0، 03/0 و 05/0 درصد) و کیتوسان در غلظت های (0، 50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر) به مدت 48 ساعت بر رشد ریشه های مویین تولید شده و تولید رزمارینیک اسید مطالعه شد. آنالیز واریانس داده های حاصل از اثر کلشی سین و کیتوسان بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی کل، فنل کل و میزان فلاونوئید نشان داد که بین تیمارها اختلاف معنی دار در سطح (P 0.01) قابل مشاهده می باشد. بیشترین افزایش در میزان آنتی اکسیدان مربوط به سطح 05/0 درصد می باشد (33/90 درصد) و کم ترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی نیز در ریشه های غیر تراریخت (63 درصد) مشاهده گردید. بیشترین افزایش در میزان آنتی اکسیدان مربوط به سطح 05/0 درصد می باشد (33/90 درصد). نتایج آنالیز HPLC نشان داد که بیشترین مقدار رزمارینیک اسید در ریشه های تراریخت تیمار شده با محرک کلشی سین با غلظت 05/0 درصد به میزان μg /mg DW 8/35 و کیتوسان با غلظت mg/l 100، به میزان μg /mg DW 1/15 و کمترین مقدار رزمارینیک اسید مربوط به ریشه های غیر تراریخت (شاهد)، μg /mg DW 8/13 و ثبت گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1738898 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.