ارزیابی تاثیر نانوذرات نقره بر شاخص های سیتوژنتیکی در 6 رقم جو زراعی

چکیده:
نانو مواد بخشی از انقلاب صنعتی برای توسعه ی مواد سبک و قوی برای هدف های مختلف می باشند. اثرات سمی نانو ذرات در مطالعات زیادی ارزیابی شده، با این حال اثرات محیطی آنها روی گیاهان هنوز بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. این تحقیق به منظور اثر ذرات نانو نقره بر شاخص های سیتوژنتیکی سلول های در حال تقسیم شش رقم جو انجام گرفته است. جوانه زنی بذور در غلظت های مختلف نانو ذره (صفر، یک درصد، پنج درصد، 10 درصد مولار) در قالب طرح فاکتوریل بر پایه ی طرح کاملا تصادفی انجام شد. صفات شاخص میتوزی، شاخص متافازی و انحرافات کروموزومی اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین غلظت های مختلف نانوذره اختلاف معنی داری در سطح یک درصد برای خصوصیات مورد بررسی وجود دارد. در بین شش رقم مورد مطالعه اختلاف معنی داری تنها برای صفت شاخص میتوزی درسطح یک درصد مشاهده شد. مقایسه میانگین ها به روش دانکن مشخص نمود که شاخص متافازی و شاخص میتوزی با افزایش غلظت نانوذره تا سطح پنج درصد بصورت معنی دار افزایش می یابد و در غلظت 10 درصد این دو شاخص کاهش می یابند. برای شاخص انحرافات کروموزومی بیشترین میزان برای غلظت پنج درصد مشاهده شد و در غلظت 10 درصد میزان انحرافات کروموزومی کاهش معنی داری را نشان داد. در مجموع غلظت های پایین نانو ذره (یک درصد و پنج درصد) سبب افزایش شاخص میتوزی، متافازی و انحرافات کروموزومی و غلظت 10 درصد سبب کاهش شاخص های مورد بررسی، نسبت به شاهد در ارقام جو شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1738902 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!