بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پرولین در ارقام ذرت (Zea mays L.)تحت تنش شوری

چکیده:
به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چهار رقم ذرت شاملS.C302، SC700، BC662، S.C704 و شوری صفر(شاهد)، 50، 100 و150 میلی مولار کلرید سدیم خالص در سه تکرار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد و شاخص های ارتفاع بوته، قطر ساقه، کلروفیلa، کلروفیلb، پرولین و آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز اندازه گیری گردید. بین شوری های مختلف در شاخص کلروفیل a اختلاف معنی داری دیده شد. در شاخص کلروفیل b در بین شوری های مختلف و بین ژنوتیپ ها و اثرات متقابل اختلاف معنی داری به دست نیامد. در بین سطوح مختلف شوری اختلاف معنی داری در فعالیت آنزیم کاتالاز دیده شد. بین ژنوتیپ های مورد بررسی در فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز اختلاف معنی داری دیده شد. بیشترین مقدار پرولین در شوری 100 میلی مول در رقم SC302 به دست آمد. بیشترین مقدار کلروفیل a در گیاهچه های شاهد و در S.C704 به دست آمد. بیشترین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در تیمار شوری 50 میلی مول و درSC700 به دست آمد. با افزایش شوری میزان فعالیت آنزیم کاتالاز افزایش یافته و در استرس 100 میلی مول نمک به حداکثر رسید. بیشترین مقدار آنزیم کاتالاز در رقم BC662 در 100 میلی مول نمک بدست آمد که با ارقام SC302 و SC700 اختلاف معنی داری نداشت. بیشترین مقدار فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در غلظت 50 میلی مول در SC302 با 73/3 واحد به دست آمد. در بین ارقام SC302 و S.C704 نسبت به شوری خاک مقاومت بیشتری نشان دادند.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1738904 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.