اثرات جانبی برخی آفت کش ها روی سن شکارگر Hemiptera: Miridae) Nesidiocoris tenuis Reuter)

پیام:
چکیده:
سن شکارگر Nesidiocoris tenuis Reuter یک گونه حشره- گیاهخوار است که امروزه به عنوان یک عامل کنترل زیستی بالقوه سفیدبالک ها و پروانه ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) بصورت گسترده در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات در گلخانه ها بکار گرفته می شود. در این تحقیق اثرات جانبی حشره کش های پی متروزین و کلرانترانیلیپرول + آبامکتین و قارچ کش های مانکوزب و ایپرودیون + کاربندازیم روی زنده مانی و تعداد نتاج سن شکارگر N. tenuis بررسی شد. حشرات بالغ سن شکارگر به روش باقیمانده برگی و غذای آلوده بصورت توام در معرض سم قرار گرفتند. هیچ یک از سموم به جزء حشره کش کلرانترانیلیپرول + آبامکتین تلفات معنی داری روی شکارگر ایجاد نکردند ولی زادآوری شکارگر تحت تاثیر همه سموم قرار گرفت. بیشترین کاهش زادآوری مربوط به حشره کش کلرانترانیلیپرول + آبامکتین (52/92%) بود و ایپرودیون + کاربندازیم (22/43%)، پی متروزین (44/37%) و مانکوزب (14/17%) به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. سمیت سموم بر مبنای ضریب کاهش E محاسبه شد و طبق گروه بندی IOBC کلرانترانیلیپرول + آبامکتین جزو سموم متوسط مضر، پی متروزین و ایپرودیون + کاربندازیم جزو سموم اندکی مضر و مانکوزب در گروه سموم بی ضرر قرار گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1738972 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!