مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر باهدف شناخت مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی انجام شد. نمونه آماری شامل 200 نفر از ورزشکاران زن و مرد رشته های فوتبال، والیبال، تکواندو و شنا بود که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو پرسشنامه تاب آوری کانر دیویدسون(2003) و پرسشنامه قدرت تحمل ابهام مک دونالد(1970) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون، تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ورزشکاران انفرادی و گروهی ازنظر تاب آوری و قدرت تحمل ابهام، اختلاف معناداری وجود دارد (50/0>p). همچنین ازنظر جنس نیز در بین ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی در تاب آوری و قدرت تحمل ابهام، اختلاف معناداری مشاهده شد (50/0>p). با توجه به نتایج این پژوهش تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در موفقیت ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی تاثیرگذار می باشد. ازاین رو به نظر می رسد یافتن روش هایی برای کاهش ابهام در عملکرد ورزشی، ورزشکاران و مهار آن ضروری است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
300
لینک کوتاه:
magiran.com/p1740051 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!