رابطه خودشناسی و نیازهای اساسی روانشناختی با خودتنظیمی هیجانی و یادگیری

پیام:
چکیده:
این پژوهش در پی یافتن عوامل اثرگذار بر خودتنظیمی یادگیری و هیجانی و رابطه آن با نیازهای اساسی روان شناختی و خودشناسی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران است. پژوهش از نوع همبستگی بوده و 230 دانشجو (121مرد و 109زن) به روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی برگزیده شدند آزمودنی ها مقیاس های نیازهای بنیادی روانشناختی و خودشناسی انسجامی و پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای خود انگیخته یادگیری را تکمیل نمودند. یافته های پژوهش نشان داد که برآورده شدن نیازهای بنیادی روان شناختی با به کارگیری راهبردهای سازش یافته تنظیم شناختی هیجان، همبستگی مثبت و با به کارگیری راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان رابطه منفی و با خودتنظیمی یادگیری، همبستگی مثبت معنادار دارد. در رابطه میان نیازهای اساسی روانشناختی و خودتنظیمی یادگیری، خودشناسی نقش میانجی ندارد اما نتایج تحلیل مسیر نشان داد که در رابطه میان نیازهای اساسی روانشناختی و خودتنظیمی هیجانی، خودشناسی نقش میانجی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
334
لینک کوتاه:
magiran.com/p1740053 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.