ارتباط بین عوامل روانشناختی و دردهای اسکلتی-عضلانی با متغیرهای دموگرافیکی در کارکنان یک بیمارستان دولتی

چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به اینکه آسیب های اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار از جمله بزرگترین علل ازکار افتادگی کارکنان است و افراد زیادی از آن رنج می برند و منجر به هزینه های هنگفت می شود، بررسی علل مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است. عوامل روانشناختی، از علل مهم بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی محسوب می شوند. از اینرو، تحقیقی با هدف بررسی ارتباط بین برخی عوامل روانشناختی و دردهای اسکلتی-عضلانی با متغیرهای دموگرافیکی در کارکنان یک بیمارستان دولتی ، انجام شد.
روش بررسی
این تحقیق توصیفی- تحلیلی بود جهت جمع آوری داده ها، 4پرسشنامه تحت عناوین پرسشنامه های: (1) اطلاعات دموگرافیکی،(2)استرس شغلی، (3) توانایی شناختی و (4) میوزیک که اعتبار و روایی مناسبی داشتند، بکار گرفته شد. جامعه آماری شامل800 نفرکل کارکنان بیمارستان را در بر می گرفت که نمونه 264 نفری بطور تصادفی از کل انتخاب شدند و از آمار توصیفی و استنباطی(آزمون های t ،F) برای تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها
تفاوت معنی داری بین توانایی شناختی و میزان استرس شغلی با اختلالات اسکلتی-عضلانی وجود داشت، فقط بین توانایی شناختی و درد شانه تفاوت معنی داری دیده نشد. بین میزان استرس شغلی با متغیر های دموگرافیک(جنسیت(0/01=P)، تاهل(0/05=P)،تحصیلات(0/02=P)) تفاوت معنی داری وجود داشت و همچنین بین توانایی شناختی با متغیر های دموگرافیک( جنسیت، تاهل و تحصیلات) تفاوت معنی داری دیده نشد.
نتیجه گیری
شاغلین بیمارستانها که زیر مقیاس‏های توانایی‏ شناختی آنها در سطح متوسط و پایین تر از آن قرار دارند، از دردهای اسکلتی-عضلانی و استرس شغلی بیشتری رنج می برند. چنانچه از نتایج این تحقیق و سایر تحقیقات بر می آید، افرادی که توانایی تفکر انعطاف پذیر دارند، از توجی هات جایگزین استفاده کرده، به صورت مثبت چارچوب افکاری خود را بازسازی می کنند و موقعیتهای چالش برانگیز یا رویدادهای استرس زا را می پذیرند و در مقایسه با کارکنانی که انعطاف پذیر نیستند از نظر روانشناختی، تاب آوری بیشتری در برابر مشکلات دارند. علاوه بر این بین متغیر های جنسیت، تاهل و تحصیلات با میزان استرس شغلی ارتباط وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
128 -137
لینک کوتاه:
magiran.com/p1740180 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.