تغییرپذیری ترکیب های فلاونوئیدی در بافت برگ و میوه در برخی از ژنوتیپ های درخت به (Cydonia oblonga Mill.) متعلق به مناطق شمال ایران

چکیده:
درخت به از درختان میوه ای است که خواص دارویی چندی، از جمله محتوای بالای مواد پاداکسنده (آنتی اکسیدانی) مانند فنل ها و فلاونوئیدها برای آن بیان شده است. بنابراین، با توجه به طیف گسترده اهمیت فلاونوئیدها از نظر فیزیولوژیکی و دارویی، این پژوهش با هدف بررسی محتوای و روند تغییر فلاونوئید کل در بافت برگ و میوه ژنوتیپ های به نیمه شمالی کشور و مقایسه آن با رقم تجاری به اصفهان انجام شد. به این منظور، 24 ژنوتیپ گردآوری شده از این مناطق، شامل ژنوتیپ های اردبیل 1 تا اردبیل 7، به آمرودی، به سیبی و به گیوی کوثر از استان اردبیل، ژنوتیپ های AS1، ASM1، ASM2، ASM3، ASP1 و ASP2 از استان گیلان، ژنوتیپ های LA1 و LA3 از استان تهران و ژنوتیپ های M1، M2، M3، M8 و M9 از استان خراسان ارزیابی شدند. نتایج بیانگر وجود اختلاف معنا دار در میزان فلاونوئید کل در برگ و میوه ژنوتیپ های مختلف بود، به صورتی که ژنوتیپ M3 و LA1 به ترتیب بیشترین و کمترین میزان فلاونوئید کل را در برگ های خود با 9/21 و 1/3 میلی گرم کوئرستین بر گرم در مقایسه با رقم شاهد اصفهان با میزان 4/13 میلی گرم کوئرستین بر گرم داشتند. همچنین نتایج ارزیابی میوه ها نشانگر بالاترین میزان فلاونوئید کل به میزان 2/6 میلی گرم کوئرستین بر گرم در رقم شاهد بوده و دیگر رقم ها در رده پایین تری قرار گرفتند. بررسی تاثیر زمان برداشت برگ بر میزان تغییر فلاونوئید کل نشان داد، بالاترین میزان این متابولیت مربوط به آغاز تابستان بوده و در دیگر برداشت ها میزان فلاونوئید کمتری در برگ ها وجود داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
329 -337
لینک کوتاه:
magiran.com/p1740851 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!