اثرآموزش مبتنی بر مدل الگوی فرانظریه ای بر خودکارآمدی و موازنه تصمیم گیری مصرف صبحانه در دانش آموزان راهنمایی

چکیده:
زمینه و هدف
آموزش تغذیه، جزء کلیدی برنامه های ارتقای سلامت بوده و به بهبود رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان منجر می شود. پژوهش حاضر به منظور تاثیر آموزش بر خودکارآمد ی وموازنه تصمیم گیری نسبت به مصرف صبحانه در دانش آموزان انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه نیمه تجربی روی تعداد 290نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر جیرفت که به دو گروه 145نفری تجربی و کنترل قرار گرفتند.از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند.ومداخله آموزشی بر اساس مدل مراحل تغییر انجام گرفت .داده ها قبل و 3ماه پس از آموزش، گرد اوری شدند و با استفاده از نرم افزار آماری spss16و آزمون های ویلکاکسون و من ویتنی و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
یافته ها
میانگین سنی دانش آموزان 387/.±74/13و نسبت دختر و پسر با هم برابر بود.نتایج مداخله نشان از افزایش معنی دارمیانه نمره موازنه تصمیم گیری از 31 به 46 و خودکارآمدی از 27 به 34 بعد - از مداخله است. این در حالی است که میانه نمره گروه کنترل افزایش خیلی کمی داشته است و آزمون من – ویتنی نیزبعد از مداخله، از نظر آماری معنی دار می باشد(p<0.001).
نتیجه گیری
در مجموع آموز ش بر ارتقاء خودکارآمدی و موازنه تصمیم گیری دررفتارهای تغذیه ای دانش آموز ا ن تاثیر مثبت دارد، لذا وجود مداخلات آموز شی جهت ارتقاء خودکارآمدی درز مینه های مختلف بهداشتی و پیشگیری ضروری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
104 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741067 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!